naar startpagina waasje fotografie
naar theo van waas
 naar cursusoverzicht waasje fotografie
naar lezingen en mentoraat
 naar freelance fotografie waasje fotografie
naar portfolio waasje fotografie
 naar fotoalbums waasje fotografie
naar linkpagina waasje fotografie
naar contactfotmulier waasje fotografie
naar cursuskalender waasje fotografie
naar algemene voorwaarden waasje fotografie

Algemene voorwaarden Waasje Fotografie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op cursussen en werkzaamheden die worden verzorgd door Waasje Fotografie. Afwijkingen hierop geschieden slechts bij afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

CURSUSSEN:

A. Aanmelding

 1. Aanmelding voor deelname aan een cursus geschiedt door toezending van een e-mail. Bij ' Contact ' vind u direct de verwijzing naar uw eigen mailprogramma.
 2. Door toezending van de aanmelding geeft de deelnemer zich definitief op voor deelname aan de gekozen cursus en verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze voorwaarden en de cursusgegevens (o.a. prijs, tijdsduur).
 3. bevestiging van inschrijving volgt per omgaande.

B. Betaling

 1. Een kwart van het totale cursusgeld dient voldaan te worden direct bij aanmelding door overmaking op rekeningnummer IBAN: NL85 INGB 0003 7837 21 t.n.v. Waasje Fotografie te Vught onder vermelding van de datum van de eerste cursusdag.
 2. Het resterende bedrag dient uiterlijk één week voor aanvang van de eerste les op bovengenoemd rekeningnummer te staan.
 3. Voor deelneming aan de workshop op zaterdag dient het volledige bedrag uiterlijk twee weken voor de dienende dag op het onder 4 genoemde rekeningnummer gedeponeerd te zijn.
 4. Indien het inschrijfgeld niet tijdig is voldaan, wordt het recht voorbehouden om de inschrijving te annuleren.
 5. Bij annulering zonder opgaaf van redenen wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd.

C. Plaatsing/annulering

 1. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.
 2. Voordat de cursus start, ontvangt de deelnemer een startbrief per mail waarin plaats, data en tijden staan vermeld.
 3. Waasje Fotografie behoudt zich het recht om bij te weinig plaatsingen de cursus te annuleren of uit te stellen. De deelnemers van de betreffende cursus ontvangen hierover bericht uiterlijk één week voor de aanvankelijke start van de cursus.
 4. Indien een cursus door Waasje Fotografie wordt geannuleerd zal het reeds betaalde cursusgeld worden teruggestort.

D. Annulering door de deelnemer

 1. Annulering door de deelnemer dient altijd schriftelijk te geschieden.
  Bij annulering nadat het aanmeldingsformulier is ingezonden, doch voor aanvang van de cursus blijft 25% van de totale cursuskosten verschuldigd.
 2. Bij annulering na aanvang van de cursus blijft 100% van totale cursuskosten verschuldigd.

E. Onderbreking/beëindiging

 1. Indien een deelnemer gedurende een periode van 4 weken niet aanwezig is geweest, zonder schriftelijke melding, dan wordt de cursus als beëindigd beschouwd. Er vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.
 2. Uitval door onvoorziene omstandigheden dient schriftelijk te worden gemeld. Afhankelijk van de situatie wordt besloten het betreffende deel van het cursusbedrag terug te storten, of de gemiste cursussen in te halen tijdens een volgende cursusronde.

F. Wijzigingen

 1. Waasje Fotografie is gerechtigd wijzigingen in opzet en inhoud van de cursus aan te brengen indien dit noodzakelijk is op grond van onderwijskundige of vakinhoudelijke omstandigheden.
 2. Indien de docent een cursusavond niet kan verzorgen wordt er in overleg met de cursisten een zo gunstig mogelijk nieuw tijdstip afgesproken.

G. Aansprakelijkheid

 1. Waasje Fotografie is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in het aangeboden cursusmateriaal.
 2. Waasje Fotografie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, opgelopen tijdens de cursus.

Naar 'Contactformulier'

e

 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional